Hall of Fame

Greatest Players and Coaches


Vitaly Davydov

Arkady Chernyshov

Alexander Maltsev

Valery Vasilyev

Vladimir Myshkin

Vladimir Yurzinov